Cennik

Wpisowe

Czyli jednorazowa opłata, dzięki której każde dziecko zostaje ubezpieczone (NNW), zakupiona zostaje dla niego pościel, przybory edukacyjne, czy chociażby szczoteczka i pasta jaką lubi. Opłatę należy uiścić do siedmiu dni od daty zapisu dziecka. Jednorazowa opłata wstępna - wynosi 500 zł.

Abonament miesięczny

Wysokość abonamentu wynosi 1700 zł. Obejmuje okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Podana cena abonamentu zostanie comiesięcznie pomniejszona o kwotę dofinansowania z Urzędu Miasta Krakowa.

Płatności należy dokonać z góry, do 10-tego każdego miesiąca. Opłata ta obejmuję opiekę w wymiarze maksymalnie 10 godzin dziennie.

Zapraszamy również do skorzystania z opcji opieki nad dziećmi poza abonamentem dla Rodziców, którzy potrzebują trochę czasu dla siebie. Cena za jedną godzinę – 25zł.

Dotacje Gminy Miejskiej Kraków do opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w 2023 roku

W 2023 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką. Kwota udzielanej przez Gminę Miejską Kraków dotacji wynosi 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji, pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej od Gminy Miejskiej Kraków dotacji na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżane są opłaty za opiekę wyliczana jest wg wzoru: liczba godzin zapewniania opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicem umowy o zapewnianie opieki, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x 3,50 zł.

W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udziela dodatkowej dotacji w wysokości 6,00 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja ta nie ma wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica.

Jednocześnie informujemy, że dotacja i ww. postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziały Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, tel. 12 616-52-65, pokój nr 18, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl

Dane do przelewu:

Karolina Bartczak
Żłobek Niepubliczny Mali Geniusze
ul. Michała Drzymały 15
30-136 Kraków

Numer konta: 75 1950 0001 2006 0439 6370 0002

Wyżywienie

Za wyżywienie dzieci w Naszym żłobku odpowiada firma cateringowa Alma Verde. Opłata za wyżywienie całodniowe, tj. śniadanie, zupa, drugie danie i podwieczorek, wynosi 17 zł. Istnieje możliwość zamówienia pojedynczych posiłków: śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek.

Rodzice nie korzystający z usług firmy Alma Verde winni dostarczyć wyżywienie we własnym zakresie.